OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

DISTRIBUTOR:


Axmia, s.r.o.
Sídlo: Polní 780/92, Štýřice, 639 00 Brno
IČ:  29198151
DIČ: CZ29198151

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně

2. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

                Obchodní podmínky vycházejí z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem.

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

DODACÍ LHŮTA

                Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude vás o tom informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

ZPŮSOB DOPRAVY

                Zboží standardně zasíláme Českou poštou a pokud Vás nezastihnou na adrese, zanechají  Vám výzvu k vyzvednutí balíku na poště, kde budete mít zásilku 14 dní připravenou k vyzvednutí, nebo si můžete telefonicky domluvit s příslušnou poštou dodání balíku na určitý den.

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

                Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit v hotovosti osobně v našich provozovnách – osobní odběr. V případě dodání Českou poštou jako obchodního balíku jsou podmínky stanoveny na základě registrace zákazníka a jsou sjednány individuálně.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

                Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem zásilku pečlivě zkontrolujte.

Zkontrolujte, zda zásilka obsahuje daňový doklad.

 

3. OSOBNÍ ODBĚR

                Zboží je zákazníkovi připraveno v provozovně distributora, kde je rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně distributora před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně distributora se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

4. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA

 

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

                Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby - všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Návod k použití je vždy součástí dodávky (výrobků) a současně s ním i reklamační list.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ZÁNIK ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

  1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné)
  2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele
  3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování
  4. vady způsobené živelnou katastrofou,
  5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou,
  6. úmyslné poškození , nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
  7. používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci
  8. poškozením vnějšími vlivy nebo živly
  9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením
  10. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)

 

REKLAMACE

                V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii dokladu (faktury). V případě reklamace z osobního odběru je nutné reklamované zboží dodat na adresu distribuční pobočky dle převzetí . Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Reklamaci můžete uplatnit také na kterékoliv z našich distribučních poboček.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ

                Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

                Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

                Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu zp@axmia.cz nebo písemně v provozovně distributora dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě osobního odběru v provozovně distributora zboží zašle nebo předá do příslušného místa dle odběru.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu. V případě osobního odběru na provozovně distributora jsou finanční prostředky vyplaceny v hotovosti v dané provozovně.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel a distributor shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel, distributor sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel a distributor nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na zp@axmia.cz , nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem, distributorem a zákazníkem. Dodavatel, distributor si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.